ساعت برگزاری 28 دی‌ ماه ساعت 8 الی 16:30

گزارش تصویری نشست کارگروه قوانین و مقررات دومین کنفرانس بناهای بلند