ساعت برگزاری 28 دی‌ ماه ساعت 8 الی 16:30

تصاویر سالن اصلی

تصاویر کارگاه های جانبی

تصاویر نمایشگاه جانبی