دکتر حامد مظاهریان

21 مرداد 1394

دکتر حامد مظاهریان

 

 

دکتر حامد مظاهریان

دبیر علمی کنفرانس

سوابق تحصیلی

فارغ التحصيل دكتراي معماري اسلامي ازدانشگاه لندن

متخصص در معماري ايران، معماري اسلامي، فرهنگ وهنرايران، فرهنگ وفناوريهاي نوين

سوابق اجرایی

مشاورمعاون معماري وشهرسازي وزارت مسكن و شهرسازي

عضو اصلي تيم نظارتي پروژه تعامل شهر و بندر

عضو اصلي تيم نظارتي پروژه ميانگذر رامسربه طول 10 كيلومتر

سوابق آموزشی و پژوهشی

استاديار و رئيس دانشكده معماري دانشگاه تهران

معاون دانشجويي وفرهنگي پرديس هنرهاي زيبا

مديرقطب علمي فناوري معماري

عضو شوراي معماري و شهرسازي بم

Last modified on چهارشنبه, 21 مرداد 1394 09:07