کارگروه شهرسازی

zebardast Copy

دکتر اسفندیار زبردست

دبیرکارگروه شهرسازی

سوابق تحصیلی

دکترای شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری) از دانشگاه فیلیپین

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 

اهداف

 • اعتلای معماری بناهای بلند
 • طراحی معماری در تعامل با سازه و تاسیسات
 • جایگاه بناهای بلند در طراحی و برنامه‌ریزی شهر
 • تاثیر معماری سبز و پایدار بر بناهای بلند
 • ویزگی‌های نمای بناهای بلند
 • ارتقای تکنولوژی ساخت و پایداری
 • پایداری سازه‌ای و مقابله هوشمندانه با زلزله
 • برنامه‌ریزی و مدیریت متناسب با بناهای بلند
 • انطباق ویژگی‌های بناهای بلند با اقتصاد امروز ساختمان در کشور
 • توسعه ابزارها و نهادهای تامین کننده مالی بناهای بلند
 • آسیب‌شناسی به منظور اصلاح قوانین موجود جهت بهره‌مندی کامل از حقوق مالکانه
 • توسعه اجتماعی و فرهنگی در بناهای بلند
 • نتقال تجارب و يافتههاي مديران و صاحبنظران در فرآيند بلندمرتبهسازي
 • نقش دانشگاهها و پژوهشکدهها در ساخت و ساز بناهای بلند

محورهای کارگروه تکنولوژی و ساختمان

 • محورهای پژوهش تکنولوژی و ساختمان
 • سیستم های سازه‌ای مناسب از دیدگاه معماری
 • تاثیر نیروهای جانبی بر ساختمان های بلند، زلزله، باد، انفجار
 • عناصر غیرسازه ای در ساختمان های بلند
 • جانمایی ساختمان های بلند بر اساس موقعیت گسل ها
 • روش ها و تکنولوژی های ساخت در اجرای ساختمان‌های بلند
 • پایدارسازی دیواره های خاکی بناهای بلند
 • ماشین آلات و تجهیزات اجرای ساختمان‌های بلند
 • رویکردهای نوین در طراحی ساختمان‌های بلند( طراحی پارامتریک)
 • نقش تکنولوژی های شبیه سازی در طراحی سازه ای ساختمان های بلند
 • نمای ساختمان‌های بلند عامل مقاوم در برابر آسیب‌های گوناگون
 • مصالح سبک و مصالح با مقاومت زیاد در اجرای ساختمان‌های بلند
 • ایمنی و تامین شرایط پایداری ساختمان‌های بلند در حوادث غیرمترقبه

محور های کارگروه قوانین و مقررات

 • محورهای پژوهش قوانین و مقررات
 • آسیب‌شناسی و تدوین راهبرهای ساخت بناهای بلند
 • چالش‌های قانونی در فرایند ساخت و بهره‌برداری
 • حقوق و تکالیف ساکنان و مالکان
 • نظام تضمین کیفیت
 • نگهداری از ساختمان های بلندمرتبه از نگاه فنی در چهار حوزه معماری، سازه، برق، مکانیک
 • بیمه و نقش آن در نگهداری بناهای بلند
 • پاتولوژی و آسیب شناسی ساختمان
 • الزامات قانونی HSE درباره کارگاه‌های ساختمانی بناهای بلند
 • نظارت اساسی تامین بهداشت،ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی بناهای بلند
 • توانمندی مهندسی در ایران در ساخت بناهای بلند

محور های کارگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 • اهداف و محورهای پژوهش مطالعات اجتماعی و فرهنگی
 • گونه شناسی ساختمان های بلند
 • ترکیب جمعیتی، اجتماعی بناهای‌ بلند بر اساس کاربری
 • تنش‌های اجتماعی در سه سطح ساختمان‌های بلند، محله، شهر
 • ضرورت اجتماعی سامان‌بخشی بناهای بلند
 • بازنمایی و حس تعلق فرهنگی
 • کسب مهارت زندگی برای کودکان و سکونت در بلندمرتبه‌ ها
 • حقوق متداخل تجاری، اداری و مسکونی
 • برج‌ها و روابط همسایگی
 • مفهوم حریم خصوصی در بناهای بلند
 • حق برخورداری از امنیت، رفاه و زندگی شایسته